Wien/Beč, 07.02.2022

 

Izjava o novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

 

Hrvatski akademski klub prigovara u okviru ove izjave predloženomu novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.

U pismu od Saveznoga kancelarstva se ustanovi, da savezno kancelarstvo teži za ravnotežom med spoli, starosnimi grupami i geografskom porijeklom.

To se nažalost kod aktualnoga prijedloga u pogledu na starosne grupe ne more ustanoviti. Najveća točka kritike je, da su se mladje generacije narodne grupe samo u manjkajućem opsegu zeli u obzir.

Nije razumljivo, da se nije zgledalo na dvi mlade, na širokoj bazi nominirane osobe u sastavljanju novoga Savjeta. Suprotno od toga se je na primjer primilo pet osob, ke imaju samo jednu nominaciju. Zvana toga se kod mnogih nominacijov nije gledalo na spol, starosnu grupu ili geografsko porijeklo.
Osebujno kod aktualnih temov i projektov kot na primjer urbanizacije narodne grupe kot posljedica migracije u Beč ili gradnje Doma za narodne grupe u južnogradišćanskom „glavnom gradu manjin“ Borti je geografski faktor relevantan.

Čini se, da je samo relevantno, ka organizacija koga predlaže. Ov dojam bi negativno uticao na motivaciju budućih generacijov, angažirati se u narodnoj grupi.

Nadalje potribuje Zakon o narodni grupa, da se kod sastavljanja Savjeta za narodnu grupu osebujno gleda, da su u narodnoj grupi bitna politička mišljenja i svitonazori zastupani.

Savjet za narodnu grupu podiljen je u društvenu, političku i crikvenu kuriju. Ukupno postoju trenutno 24 mjesta. Pri tom se neka polovica (12) Savjeta sastavi od član:ic društvene kurije. Politička kurija zauzima 10 mjest, a Crikva 2. Ipak je tako, da su dvi stranačke organizacije zastupane u društvenoj kuriji. Stranačka društva su zato, jer su člani ili politički mandatari SP-a (Prezidij) ili VP-a (DZ).

Političk:e zastupni:ce su jur u političkoj kuriji reprezentiran:e. Prema Zakonu o narodni grupa nije predvidjeno, da se ovim političkim zastupni:cam još dodiljuju dvoja mjesta u društvenoj kuriji.

U hrvatskoj narodnoj grupi se angažira čuda mladih ljudi, ki su – kot se čuda puti naglašava – budućnost narodne grupe. Oni razvijaju i realiziraju vridne projekte i inicijative za narodnu grupu (dijelom pod prekarnimi uvjeti). Ovi mladi ljudi – a pojam „mlad” neka se velikodušno razumi – tribali bi pravičnu reprezentaciju u onom gremiju, ki pri podiljenju resursov igra centralnu ulogu.

U ovom smislu apeliramo na Savezno kancelarstvo, da još jednoč predjela predvidjeni sastav za Savjet za hrvatsku narodnu grupu.