Nažalost se već ne more najaviti!

Sva mjesta jezičnoga seminara su već zauzeta!
Lipa hvala na svi vaši najava!
Se ufamo, da i vi već ne morete dočekati!

Za sve one ki već nisu dostali mjesta – Vidimo se na svaki način dojduće ljeto!

 

Dost od dosadnih ljetnih jobov? Party, koncert ili sjednice – tebi lako spade organizirati bilo ča? Ti poznaš scenu? 

HAK ima posla za te! Kaniš ti biti glavna osoba, ka organizira Dan mladine? Podupiraj nas pri izboru bendov, premisli si s našim teamom design ljetošnjega festivala i dogovori detalje kooperacije sa selskim društvom! 

 

Tebe čeka:

 • Znamda najbolji job manjine
 • Podupiranje i iskustvo sa strani HAK-a i hakovske sekretarice
 • Pomoć pri PR-u sa strani NG-a
 • Honorar u višini od 1.000 € (stokrat bolje nego u volontarijatu tiskati internet)
 • Djelatno vrime si moreš sam:a zadiliti 

 

Ča moraš imati:

 • Pregled, strpljenje i šme
 • Dobro znanje hrvatskog jezika, pismeno i usmeno
 • Pozivitan pogled na stvari (a i negativan covid-test ne škodi)
 • Budžet pod kontrolom
 • Mudrost kreativnoga djela i želju dalje razviti festival
 • Na svaki način lazno na vikend od 9. do 11. septembra

 

Javi se do 31. marca (ili prije) kod HAK-a! Piši nam, zač uprav ti dojdeš u obzir, biti DM- organizator:ica!

 

 

Wien/Beč, 07.02.2022

 

Izjava o novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

 

Hrvatski akademski klub prigovara u okviru ove izjave predloženomu novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.

U pismu od Saveznoga kancelarstva se ustanovi, da savezno kancelarstvo teži za ravnotežom med spoli, starosnimi grupami i geografskom porijeklom.

To se nažalost kod aktualnoga prijedloga u pogledu na starosne grupe ne more ustanoviti. Najveća točka kritike je, da su se mladje generacije narodne grupe samo u manjkajućem opsegu zeli u obzir.

Nije razumljivo, da se nije zgledalo na dvi mlade, na širokoj bazi nominirane osobe u sastavljanju novoga Savjeta. Suprotno od toga se je na primjer primilo pet osob, ke imaju samo jednu nominaciju. Zvana toga se kod mnogih nominacijov nije gledalo na spol, starosnu grupu ili geografsko porijeklo.
Osebujno kod aktualnih temov i projektov kot na primjer urbanizacije narodne grupe kot posljedica migracije u Beč ili gradnje Doma za narodne grupe u južnogradišćanskom „glavnom gradu manjin“ Borti je geografski faktor relevantan.

Čini se, da je samo relevantno, ka organizacija koga predlaže. Ov dojam bi negativno uticao na motivaciju budućih generacijov, angažirati se u narodnoj grupi.

Nadalje potribuje Zakon o narodni grupa, da se kod sastavljanja Savjeta za narodnu grupu osebujno gleda, da su u narodnoj grupi bitna politička mišljenja i svitonazori zastupani.

Savjet za narodnu grupu podiljen je u društvenu, političku i crikvenu kuriju. Ukupno postoju trenutno 24 mjesta. Pri tom se neka polovica (12) Savjeta sastavi od član:ic društvene kurije. Politička kurija zauzima 10 mjest, a Crikva 2. Ipak je tako, da su dvi stranačke organizacije zastupane u društvenoj kuriji. Stranačka društva su zato, jer su člani ili politički mandatari SP-a (Prezidij) ili VP-a (DZ).

Političk:e zastupni:ce su jur u političkoj kuriji reprezentiran:e. Prema Zakonu o narodni grupa nije predvidjeno, da se ovim političkim zastupni:cam još dodiljuju dvoja mjesta u društvenoj kuriji.

U hrvatskoj narodnoj grupi se angažira čuda mladih ljudi, ki su – kot se čuda puti naglašava – budućnost narodne grupe. Oni razvijaju i realiziraju vridne projekte i inicijative za narodnu grupu (dijelom pod prekarnimi uvjeti). Ovi mladi ljudi – a pojam „mlad” neka se velikodušno razumi – tribali bi pravičnu reprezentaciju u onom gremiju, ki pri podiljenju resursov igra centralnu ulogu.

U ovom smislu apeliramo na Savezno kancelarstvo, da još jednoč predjela predvidjeni sastav za Savjet za hrvatsku narodnu grupu.

 

Izjava (PDF) Stellungnahme (PDF)

Produžen je rok umjetničkog naticanja„100 LJET GRANICE“ do 15.11.2021.

 

Hrvatski centar
Hrvatski akademski klub

IZJAVA za MEDIJE
Beč, u oktobru 2021.

 

Produžen je rok umjetničkog naticanja do 15.11.2021.!

 

Oficijelno Gradišće slavi – i mnogi s njim. Naime, od 1921. ljeta, po plebiscitu, najmladja je savezna zemlja Austrije. „100 ljet Gradišće“ za gradišćanske Hrvat*ice znači „100 ljet granic“, to znači podiljenje na tri odnosno kasnije četire države.
Je to uzrok za slavlje i svečevanja ili za premišljavanje?

Mi – HAK i Hrvatski centar – smo za premišljavanje, i zato smo bili pokrenuli otvoreno umjetničko naticanje s naslovom “100 ljet Granice”.
Ide nam za to da posmatramo ovo spomenljeto iz gledišća narodne grupe. Kakove je posljedice imalo potezanje granic na narodnu grupu u cjelini, na medjusobne veze i skupno djelovanje? Bez dvojbe je podjela na različne države i različne političke sisteme ostavila svoje trage u pogledu na jezični, kulturni i društvenopolitički razvitak.
Kako odnosno je li uopće bilo moguće skupno djelovanje i suradnja? Postoju skupne strategije u pogledu na gajenje, očuvanje i razvitak hrvatskoga jezika i kulture? Je li i kako, u kom pogledu je pristup susjednih držav Austrije (Češke, Madjarske, Slovačke) Europskoj uniji imao uticaj u tom pogledu na gradišćanske Hrvat*ice u cjelini? Kako jako i u kom obliku su se putem unutarnjih i vanjskih faktorov mogle prebroditi (te) granice? Kako jako i u kom obliku su takovi faktori – npr. tema izbjeglic i migracije, korona pandemija itd. – opet pojačali ili nanovič stvarali te iste ili nove granice?

Otvoreno naticanje s naslovom „100 ljet Granice“ pokušaj je najti umjetničke odgovore na ova i druga s ovim povezana pitanja.
Ovim umjetničkim naticanjem inicijatori želju pokrenuti sadržajnu raspravu umjetničkimi sredstvi na ovu temu. Zanimljivo će biti viditi, kako ćedu se postaviti pitanja i na ki umjetnički način ćedu biti oblikovani i realizirani.

Pinezne nagrade u ovom naticanju ne postoju, ni poredanje i vridnovanje – pred svim i zbog toga, jer je teško usporedjivati različne umjetničke oblike – i tako su svi/sve sudioniki*ce ujedno i dobitniki/ce. Sva na vrime pristigla djela bit ćedu prezentirana javnosti – analogno i/ili digitalno.
U prvom redu ide za otvoren diskurs, za živahnu i kreativnu izmjenu, za dijalog i raspravu umjetničkimi sredstvi.

Naticanje je u svakom pogledu otvoreno i prikgranično: u pogledu na moguće sudionike, starost, pripadnost narodnoj grupi ili državi, vrst umjetnosti, umjetnički izražaj, medij, ….

Ako tribate impuls za daljnje „umjetničko“ razmišljanje, preporučamo video snimku naše kick-off priredbe „100 ljet Granice“ (na YouTube kanalu Hrvatskoga centra i Hrvatskoga akademskoga kluba).

 

Rok naticanja je produžen do 15.11.2021.!
Suradjivati moru pojedinci ili grupe s maksimalno trimi djeli.

 

Opis naticanja, uvjeti za sudjelovanje, formulari itd. objavljeni su na internetskoj stranici HAK-a www.hakovci.org kao i Hrvatskoga centra www.hrvatskicentar.at

 

Kontakt za medije i daljnja pitanja:
Hrvatski akademski klub
Hrvatski centar
T: 01 504 63 54
M: ured@hrvatskicentar.atinfo@hakovci.org

 

0Weeks0Days0Hours0Minutes